Bejelentkezés

A Cubilog Kft. adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelő azonosítása

Cégnév: Cubilog Kft. (Cubilog Korlátolt Felelősségű Társaság)

Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Adószám: 24674742-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 194385

E-mail cím: info@cubilog.com

Telefonszám: +36 30 370 3287

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://cubilog.com/adatkezelesi-tajekoztato-cubilog/

 

Az adatkezelésben érintett domain címek és aldomainjeik* (továbbiakban: weboldalak):

 • cubilog.com
 • agrigo.farm
 • telepfelugyelet.hu
 • estima.hu
 • iotreecloud.com

Bevezető

A Cubilog Kft. számára fontos, hogy betartsa a rá vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, ezért kiemelten foglalkozik az általa kezelt személyes adatokkal és azok felhasználásával is. A további fejezetekben részletezzük, hogy milyen módszer szerint kerül ezekre sor.

Fogalom-meghatározások

Az említett törvények és jogszabályokban foglalt kifejezések és azok leírása változhat, ezért a teljesség igénye nélkül, kiemelve a négy – talán legfontosabb – fogalom ezek közül:

 • Érintett (Info tv.): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat (GDPR): azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Személyes adat (Info tv.): az érintettre vonatkozó bármely információ;
 •  Adatkezelő (GDPR): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatkezelő (Info tv.): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Hozzájárulás (GDPR): az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Hozzájárulás (Info tv.): az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés alapelvei

A Cubilog Kft. (továbbiakban mint adatkezelő) a tevékenységét Magyarországon végzi, így a magyarországi és európai uniós jogszabályok szerint felel az adatkezelési tevékenységekben rögzített szabályok betartásáért. Az adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó személyek (adatkezelő munkavállalói és szerződéses partnerei) kötelesek a tevékenységük során az adatkezelő kezelésében lévő személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alkalmazandó rendelkezései rendelkezései szerint kezelni.

Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban határozza meg a természetes személyek személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos irányelveket, valamint az adatvédelmi tevékenység ellátásában résztvevő személyek feladatait és együttműködésük kereteit.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az érintettek személyes adatainak védelmét, illetve az érintettek ezzel kapcsolatos jogait, ezért megtesz minden olyan szervezési és technikai intézkedést, amellyel az adatok biztonságos megőrzését garantálja.

Jogszabály szerint olyan személyes adat kezelése engedélyezett, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és azt is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő tevékenységének és az általa üzemeltetett weboldalainak üzleti célja, hogy a kereskedelmi folyamatainak lebonyolításához a partneradatokat – szükség szerint személyes adatokat – megismerje és üzleti- és támogató tevékenységéhez a lehető legszükségesebb (adattakarékosság elve) módon felhasználja illetve az adatkezelő tevékenységéről és szolgáltatásaival kapcsolatosan érdeklődők kérdéseit megválaszolja, továbbá az újdonságokról az ügyfeleit és a leendő ügyfeleit (érdeklődőket) értesítse (marketing). Az adatvédelmi tájékoztató leginkább azokra a felhasználókra vonatkozik, akik az adatkezelő által üzemeltetett weboldalakon lévő Kapcsolatfelvételi / Kalkulációs űrlapon illetve E-mail-en keresztül küldenek üzenetet, illetve akik adatai a szükséges mértékben – a támogatási, kapcsolattartási és üzletkötési adatokhoz elengedhetetlenek (például E-mail-ezés, egyéb levelezés és kapcsolattartás).

Az előbbieken túl fontos számunkra az ügyfelek megelégedettsége, így az ISO 27001 és a rendszeres oktatásainkkal kapcsolatosan elégedettségi kérdőívek kitöltésére kérhetjük ügyfelelinket. Ezen kérdőíves űrlapok kitöltése nem kötelező, személyes adatok kezelése az érintett nevére, esetleg telefonszámára és E-mail címére korlátozódik.

 

Az érintett adatainak kezelésének alapjai (adatkezelés jogszerűsége)

Az érintett elfogadta az adatkezelési tájékoztatót, így  hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja).

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja).

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Adattovábbítás

Adattovábbításra nem kerül sor.

Az érintett adatainak forrása

A weboldalakon található kapcsolatfelvételi űrlapok, E-mail-ezés által rögzített adatokból és cégnyilvántartási adatforrásokból.

Kezelt adatok köre

 • Az érintett neve (hírlevél, Cubilog Portal – felhasználói adatok)
 • Az érintett E-mail címe (hírlevél, Cubilog Portal – felhasználói adatok)
 • Az érintett telefonszáma (Cubilog Portal – felhasználói adatok)
 • Olyan adatok és információk, amelyeket az érintett önszántából adott meg.

Az Érintett adatainak kezelési ideje

Az adatkezelő, a felhasználó (érintett) előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatainak kezelését addig végzi, amíg a felhasználó ezt a hozzájárulást vissza nem vonja, illetve addig amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (pl. szerződés megszűnés). Amennyiben a felhasználó kéri az adatainak törlését, kérjük a kapcsolattartói E-mail címre ezt írásban küldje el!

Az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogok

Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk az ön személyes adatainak kezelésével, a kezelési folyamatokkal kapcsolatban.

Helyesbítéshez való jog:

Lehetőséget biztosítunk az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatainak javítására, módosítására.

Törléshez „elfeledtetéshez” való jog

Ön kérheti személyes adatainak törlését. Az Ön kérelmét haladéktalanul megtesszük, melyet maximum 30 napon belül teljesítünk, továbbá az Ön által megadott e-mail címére tájékoztatást küldünk.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben szükséges, biztosítani tudjuk a személyes adatainak átadását az Ön számára.

Jogorvoslathoz való jog

Az adatvédelmi felelőshöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat (Jogorvoslati lehetőség fejezet).

Hírlevél, marketing tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6§-a szerint az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse illetve a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva az érintett hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Továbbá a természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető. [1]

Az adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő még nem törli a nyilvántartásból az érintett minden, a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatát, viszont további marketing ajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett a hírlevél üzenekről leiratkozhat az üzenetben lévő Leiratkozás linkre kattintva.

Sütikezelés

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információ tartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják. Sütit létrehozhat a kiszolgálón futó CGI-program és a böngészőben végrehajtott kliensoldali script (például JavaScript) is. [2]

Süti fajtái

A sütik lehetnek:

 • állandóak, vagy
 • ideiglenes sütik.

Az állandó sütiket a böngésző egy adott időpontig tárolja. Ezek azok a sütik, amelyek azután is a felhasználó eszközén maradnak, amikor Ő bezárja a weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. Az ideiglenes sütiket a böngésző nem tárolja, azok a böngészőablak bezárásával automatikusan törlődnek.

Alkalmazott sütik

Az adatkezelő üzemeltetése alatt álló oldalak esetében nem mindegyik és nem ugyanazt a sütiket alkalmazza. A legtöbb esetben a sütik alkalmazását minimálisra (legszükségesebb) sütikre csökkentettük, de vannak olyan esetek amikor és ahol a szolgáltatás jellege igényli további sütik alkalmazását.

Süti (cookie) kategória

Munkamenet sütik

Az adatkezelő üzemeltetése alatt álló weboldalakon (érintett domain-eken) többnyire session cookie-kat azaz munkamenet sütiket használ. Ezek a felhasználó böngészése idéjének a végéig kerülnek tárolásra, ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek az eszközről. Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a weboldallal működésével kapcsolatos alkalmazásokhoz és funkciókhoz.

session_id

Nyelvi beállításokat megőrző süti

A látogató nyelvét megőrző süti, amely lehetővé teszi, hogy az oldal emlékezzen a látogató nyelvi beállításaira.

frontend_lang

Preferenciák

Látogatót (látogató eszközét) azonosító süti (visitor_uuid) amely egy azonosító (UUID), és amely önmagában nem tartalmaz információt, az azonosítón kívül, hogy megkülönböztesse a látogatót a többi látogatótól.

visitor_uuid

Munkamenet és biztonság

Felhasználók hitelesítése illetve a felhasználói adatok védelme, továbbá az, hogy engedélyezze a webhely számára a felhasználók által elvárt szolgáltatások nyújtását, például a fájlok feltöltését (rendszertámogatás). A weboldal nem fog megfelelően működni, ha elutasítja vagy elveti ezeket a sütiket.

filetoken

Interakciós előzmények

Információk gyűjtése a webhellyel folytatott interakcióiról, az Ön által látott oldalakról és minden olyan speciális marketing kampányról, amely a webhelyre vezetett. Lehet, hogy nem tudjuk a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek, ha elutasítja ezeket a sütiket, de a webhely működni fog.

odoo_utm_medium

odoo_utm_source

odoo_utm_campaign

Cookies category Purpose Name
Session cookies
Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak (az érintett domaineken) túlnyomórészt munkamenet sütik. Ezeket a felhasználó böngészési időszakának végéig tároljuk, ezek a sütik csak a felhasználó aktuális látogatására érvényesek, a munkamenet bezárásakor vagy a böngésző bezárásakor a cookie-k automatikusan törlődnek az eszközről. Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal működéséhez kapcsolódó alkalmazásokhoz és funkciókhoz.
session_id
Language settings cookie
Egy cookie, amely megőrzi a látogató kiválasztott nyelvét, lehetővé téve az oldal számára, hogy emlékezzen a látogató nyelvi beállításaira.
frontend_lang
Preferences
A látogatót (látogató eszközét) azonosító süti (visitor_uuid), amely egy azonosító (UUID), és az azonosítón kívül nem tartalmaz semmilyen más információt, amely megkülönbözteti a látogatót a többi látogatótól.
visitor_uuid
Session and Security
A felhasználók hitelesítése és a felhasználói adatok védelme, valamint lehetővé teszi a webhely számára, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyeket a felhasználók elvárnak, például fájlok feltöltését (rendszertámogatás). A weboldal nem fog megfelelően működni, ha Ön elutasítja vagy elutasítja ezeket a sütiket.
filetoken
Interaction History
Adatgyűjtés a webhely interakcióiról, a látott oldalakról és a webhelyhez vezető speciális marketingkampányokról. Előfordulhat, hogy nem tudjuk a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek, ha elutasítja ezeket a sütiket, de webhelye működni fog.
 

odoo_utm_medium

odoo_utm_source

odoo_utm_campaign Handling

Sütik kezelése (elfogadása)

A weboldalainkon lehetősége van megismerni és elfogadni az alkalmazott sütiket az Elfogadás (HU)/Accept (EN) gombokkal.

Az opcionális (nem kötelező) sütik a böngészőkben kikapcsolhatók/tilthatók, de ebben az esetben nem tudjuk garantálni az oldal(ak) megfelelő működését![3]

Az érintett – adatai kezelésével kapcsolatos – kérései

Az adatkezelő elsősorban a vonatkozó jogszabályok szerint intézkedik az érintett adatkezelési jogainak érvényesítésével kapcsolatosan. Emellett a felek egyéb módon is biztosíthatják egymás felé a kapcsolattartást, melynek folyamatairól elektronikus levelezésben egyeztetnek.

Az adatkezelő jogai

Anonim adatgyűjtés

Amennyiben a felhasználó az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak bármelyikét megtekinti, úgy az adatkezelő semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a felhasználó személy szerint beazonosítható lenne (kivéve a rendszertámogatás).

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tehát személyes adatai felfedése nélkül is használhatóak. A weboldalak használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt lehessen biztosítani Önnek (rendszertámogatás, hírlevél).

Biztonság, titkosság

Az adatkezelő partnereinek lehetőséget biztosít az üzemeltetett rendszerek esetében arra, hogy műszaki támogatást kérjenek, melyhez úgynevezett hibajegykezelő rendszeren keresztül jutnak hozzá és amelybe kizárólag meghívásos regisztráció után lehet belépni. Ezeket az adatokat csak az adatkezelő kezeli. A regisztrációhoz használt E-mail címeket a partnerek előzetesen E-mail-en keresztül (önkéntes hozzájárulás) juttatják el az adatkezelőhöz. Az adatkezelő gondoskodik ezen, és a hírlevélben megadott kapcsolattartói adatok biztonságos tárolásáról és illetéktelenek elől történő megvédéséről.

Weboldalainkra mutató linkek

Az adatkezelő kizárólag azoknál a weboldalaknál vállal felelősséget az “áthivatkozó” linkekkel kapcsolatosan, amely oldalakat Ő üzemeltet, vagy ő hozta létre a linket. Második-harmadik fél által történő hivatkozásokért és azok tartalmáért nem vállal felelősséget!

Korlátozások

Az adatkezelő engedélye és tudomása nélkül tilos:

 • Az adatkezelő weboldalainak tartalmának közzététele más médiákban;
 • Az adatkezelő weboldalainak anyagának értékesítése, továbbengedélyezése és / vagy egyéb kereskedelmi forgalomba hozatala;
 • Az adatkezelő bármely weboldal-anyagának nyilvános előadása és / vagy bemutatása;
 • Az adatkezelő weboldalainak használata az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel ellentétben, amellyel bármilyen módon kárt okozhat az adatkezelő weboldalaiban, vagy bármely személynek vagy az adatkezelő üzleti partnereinek.

Jogorvoslati lehetőség

Abban az esetben ha az érintett (Ön) úgy érzi, hogy  az adatkezelő megsértette az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük először forduljon cégünk adatvédelmi felelőséhez vagy  cég ügyvezetőjéhez E-mail-es vagy telefonos elérhetőségeink valamelyikén. Amennyiben úgy véli, hogy a jogszerű állapot nem állítható helyre, kérjük értesítse a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítsa az Adatkezelési tájékoztatóját az érintettek külön tájékoztatása nélkül. A módosítás (frissítés) dátuma a weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztatóban minden esetben feltüntetésre kerül.

Utolsó frissítés dátuma: 2024.06.21.

*Aldomain (wikipedia.org): Az aldomén vagy altartomány (subdomain) az internet hierarchikus, a névfeloldást végző Domain Name Systemjében egy olyan tartomány, ami egy nagyobb tartomány részét képezi.

[1] 2008. évi XLVIII. törvény [ Reklámtv. ]

[2] Wikipedia

[3] https://www.cookiesandyou.com/disable-cookies/macos/chrome/

Árbekérő

Adja meg email címét, hogy elküldhessük árainkat Önnek.